top of page
Happy Family

Testament w Polsce

Testament, czyli jak poprawnie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci

Na co dzień większość z nas nie zastanawia się nad tym, co stanie się z naszym majątkiem w momencie, gdy nas zabraknie na świecie. Rzadko kto myśli o swojej śmierci, jest to bowiem temat delikatny, a dla niektórych może nawet temat tabu. Jeżeli posiadamy jednak jakikolwiek majątek to warto przemyśleć kwestię tego, co może stać się z materialną częścią naszego życia, gdy święty Piotr zapuka do naszych drzwi i zabierze nas przed bramy niebios.

Prawo Polskie stanowi, że jeżeli chcemy mieć realny wpływ na to, co stanie się np. z oszczędnościami, które zebraliśmy na koncie bankowym czy też z naszym mieszkaniem, które posiadaliśmy w chwili śmierci, musimy dokonać rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, czyli sporządzić TESTAMENT.  W prawie polskim jest to jedyna możliwość decydowania o przyszłości naszych zasobów na wypadek naszej śmierci.

Jak poprawnie sporządzić testament i o czym trzeba wiedzieć?

Choć czynność nie wydaje się trudna, jest kilka absolutnie podstawowych kwestii, o których trzeba pamiętać sporządzając testament:

  1. Jeden testament może dotyczyć tylko jednego spadkodawcy, tj. osoby rozporządzającej swoim majątkiem.

  2. Spadkodawca w każdej chwili może odwołać zarówno cały testament, jak i poszczególne jego elementy.

  3. Tak sporządzić jak i odwołać testament, może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona.

  4. Testamentu nie można sporządzić przez przedstawiciela, tj. nie może zrobić tego za nas małżonek, nasze dziecko, ani nawet nasz prawnik. Musimy sporządzić go osobiście.

Kiedy testament nie będzie ważny?

Jeżeli zostanie sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie ostatniej woli, np. przez osobę będącą pod wpływem silnych leków lub używek,

  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, np. poprzez nieprawdziwe zapewnienia osób trzecich,

  3. pod wpływem groźby, np. pod przymusem osoby trzeciej powiązanym z realną groźbą utraty życia.

W jakiej formie możemy sporządzić testament?

Prawo Polskie wyróżnia kilka możliwości sporządzenia testamentu. Poniżej przedstawione zostaną pokrótce te, które są najczęściej stosowane:

1. Testament sporządzony własnoręcznie

Jest to najprostszy rodzaj sporządzenia testamentu. Przy jego sporządzaniu trzeba pamiętać o trzech podstawowych elementach.

Po pierwsze, musi być napisany w całości pismem ręcznym. Nie ma możliwości napisania zatem testamentu, np. na komputerze. Po drugie testament musi być podpisany. Podpis najlepiej złożyć tuż pod jego treścią, w sposób czytelny, tak aby nie było wątpliwości co do tego, kto testament podpisał. Po trzecie, w treści testamentu powinniśmy umieścić datę jego sporządzenia. Brak daty nie spowoduje nieważności testamentu, jednak będzie potwierdzeniem chociażby wymogu pełnoletniości w chwili sporządzania.

 

2. Testament notarialny

Taki rodzaj testamentu potwierdzony w sposób urzędowy, będzie charakteryzował się niewątpliwe większą pewnością niż zwykły testament spisany ręcznie i pozostawiony w przysłowiowej szufladzie. Jeżeli przebywamy za granicą, możemy się w tym celu udać do polskiego konsula, któremu odpowiednie przepisy prawa nadają uprawnienia notariusza.

Podsumowanie

Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co stanie się z naszym majątkiem po naszej śmierci warto zawczasu pomyśleć o sporządzeniu testamentu, co pozwoli nam zdecydować komu przypadnie nasz majątek.

 

W niniejszym opracowaniu przytoczono jedynie podstawy dotyczące sporządzania testamentu. Jeżeli chcemy mieć pewność co do tego, że rozporządzimy swoim majątkiem na wypadek śmierci w sposób właściwy, warto skonsultować tę kwestię z profesjonalistą.

Kontakt w Polsce:
Piotr Straszak
Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
Email: kancelaria.straszak@gmail.com
bottom of page